Les presents condicions de contractació regulen la reserva dels allotjaments oferts a través del web www.masromeu.net, propietat de FRANCESC LLORÀ FERRER (en endavant MAS ROMEU o El Propietari), amb NIF 77909271Z, domicili a Carretera d’Arbúcies a Viladrau, Km. 8’5, 17401 Arbúcies, Tel. (+34) 972162164, email: info@masromeu.net

En aquest document ens referirem a "el CLIENT", que és la persona física que realitza la reserva de l'allotjament ofert a través del web, i "MAS ROMEU", que som nosaltres.

El CLIENT ha de llegir i acceptar les presents Condicions de Contractació i la informació sobre les condicions de l'estada que pretengui reservar a MAS ROMEU abans de procedir a formalitzar la reserva. L'acceptació es realitzarà de forma expressa fent clic a la casella de l'acceptació de les condicions de contractació que apareixerà durant el procés de reserva. A el fer-ho el CLIENT confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per contractar els serveis d'allotjament oferts per MAS ROMEU.

El CLIENT haurà de respectar les presents condicions de contractació i les normes en ella contingudes en tots els seus punts des del moment en que efectuï la reserva, en cas contrari MAS ROMEU es reserva el dret de cancel·lar immediatament la reserva o estada a la casa, sense retorn de l'import pagat.

Si ho desitja, el CLIENT pot omplir el formulari de contacte de la web si té dubtes i vol preguntar-nos qualsevol qüestió abans de reservar.

L'idioma de formalització de la contractació serà l'espanyol o el català.

 

1. PROCEDIMENT PER A REALITZAR UNA RESERVA

El CLIENT seleccionarà al web la casa que pretengui reservar del MAS ROMEU, així com el període en què desitgi allotjar-se. Els preus indicats a la web s'expressen en euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables. Qualsevol concepte que no s'inclogui expressament en la informació sobre l'allotjament, com poden ser extres sol·licitats pel CLIENT, taxes turístiques o una altra classe de serveis, no es considerarà inclòs en el preu.

Per poder aplicar la tarifa corresponent, el CLIENT haurà d’indicar el total de persones tant d'adults com de nens i nadons.

En el procés de reserva el CLIENT ha de subministrar les seves dades identificatives i de contacte. A més, haurà d'abonar en concepte de reserva un 30% de l'import total de l'estada mitjançant el mètode de pagament disponible per a la reserva, que podrà ser per transferència a un número de compte que se li indicarà si així ho sol·licita, o bé mitjançant BIZUM, o per pagament amb targeta de crèdit.

El contracte es considerarà perfeccionat un cop MAS ROMEU remeti a CLIENT un correu electrònic confirmant-li que la seva reserva s'ha efectuat, correu que MAS ROMEU enviar al més aviat possible i en tot cas dins de les 24 hores següents a la sol·licitud de reserva efectuada pel client , un cop hagi rebut el preu de la reserva. Serà responsabilitat del CLIENT verificar la confirmació de la reserva i notificar per escrit a MAS ROMEU qualsevol errada que hi detecti. El correu electrònic rebut pel CLIENT li servirà com a rebut de la quantitat abonada.

Totes les transaccions que es realitzin través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants. Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l'autorització de l'operació es comunicarà a MAS ROMEU i a CLIENT en el moment. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard que permeten identificar el comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual.

Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc), i no són introduïts ni registrats en cap servidor de MAS ROMEU.

El CLIENT serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a MAS ROMEU, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost de la reserva que vulgui realitzar. MAS ROMEU es reserva el dret de denegar aquesta forma de pagament en cas de targeta denegada o dades falses. Igualment, el CLIENT haurà de notificar a MAS ROMEU a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per fer una reserva tan aviat com en tingui coneixement.

El CLIENT pot obtenir una còpia de la factura demanant-per email a MAS ROMEU.

 

2. PAGAMENT DE L'ESTADA

En el moment de començar l’estada a MAS ROMEU, el CLIENT haurà d'abonar l'import corresponent a l'import total de l'allotjament contractat restant la quantitat ja abonada en el moment de la reserva. El pagament es podrà realitzar en efectiu, per transferència bancària o bé mitjançant BIZUM.

 

3. TAXA TURÍSTICA

La taxa turística serà la vigent en cada moment d'acord amb la normativa aplicable i no es troba inclosa en el preu de l’allotjament. La taxa turística s’haurà de pagar en el moment de començar l’estada a MAS ROMEU.

 

4. FIANÇA

Depenent de l'estada, en els casos en què sigui requerida, es lliurarà una fiança a l'arribada a MAS ROMEU per respondre per danys o desperfectes que es puguin ocasionar durant l’estada. La fiança s'haurà de lliurar en efectiu i serà d'un import de 300 a 400 euros que es retornaran en els 3-4 dies posteriors a la finalització l’estada, mitjançant transferència bancària al compte designat pel CLIENT, després de comprovar que tot està en perfectes condicions.

 

5. CANCELACIONS

Si un cop confirmada la reserva i feta la paga i senyal, el CLIENT decideix anul·lar-la, la devolució de l'import de la reserva es regirà per les següents condicions:

  • Es retornarà el 100% de la quantitat pagada en la reserva en cas d'anul·lació amb més de 30 dies d'anticipació a la data prefixada per ocupar l'allotjament.
  • Es retornarà el 50% de la quantitat pagada en la reserva en cas d'anul·lació de la reserva entre els 30 i 15 dies d'anticipació a l'ocupació reservada.
  • No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d'anul·lació de la reserva amb menys de 15 dies d'anticipació a la data fixada per ocupar l'allotjament.

 

6. ENTRADES I SORTIDES

Caps de setmana:

  • Hora d'entrada: a partir de les 17:00 hores.
  • Hora de sortida: Fins a les 17:00 hores.

El CLIENT pot preguntar-nos per flexibilitat segons disponibilitat.

L'hora d'entrada i sortida, segons temporades, es pactarà amb MAS ROMEU.

 

7. NORMES APLICABLES A L'ESTADA A MAS ROMEU

7.1. No està permès un nombre de persones allotjades major al que consti en la reserva. El CLIENT haurà de detallar exactament el nombre d'adults, nens i nadons que s'allotjaran a la casa durant els dies d'estada al formalitzar la reserva. No estan permeses les visites de persones no incloses en la reserva. En cas de ser necessàries primer es comentarà amb la propietat.

7.2. Quan la xemeneia estigui en funcionament prestarem especial atenció amb les espurnes. Si marxem l’haurem d’apagar. En el lloguer està inclosa la llenya, però un consum desmesurat serà descomptat de la devolució de la fiança o pagat com un extra.

7.3. Quan es faci ús de la barbacoa s’haurà de vigilar el foc en tot moment i es desistirà d'encendre-si és un dia ventós. Només s'utilitzarà carbó que haurà de portar el CLIENT.

7.4. La casa disposa de cuina totalment equipada, (veure electrodomèstics a cada allotjament), rentadora, estenedors, taula de planxar, roba de llit, mantes i tovalloles per a la dutxa. Per a la piscina cal portar tovalloles.

7.5. L'aigua de les aixetes de les cases és apta per al consum humà.

7.6. Els consums d'aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu total de l’estada i, per tant, no està permesa la utilització d'aparells que alterin els consums previstos de subministraments.

7.7. Està totalment prohibit organitzar festes de qualsevol tipus I utilitzar altaveus per a música a gran volum sense previ acord amb els propietaris. Es podran realitzar celebracions quan es llogui tot el conjunt de MAS ROMEU o en dates acordades en que no hi hagi algun allotjament amb clients.

7.8. No està permesa la utilització de la casa ni del seu entorn paisatgístic per a qualsevol tipus d’activitat diferent a la pactada.

7.9. No està permesa la instal·lació de matalassos, tendes de campanya, inflables, carpes, etc.

7.10. MAS ROMEU no es farà responsable de cap tipus d'objecte personal i/o de valor, ni de Vehicles propietat del CLIENT que es puguin trobar a la casa durant la estada contractada, ni de la seva pèrdua, desaparició o robatori.

7.11. Els allotjaments han de deixar-se el màxim de nets i ordenats. En cas d'algun desperfecte s'avisarà al propietari.

7.12. La piscina és privada, per tant, el seu ús és a nivell particular. S'informa que no hi ha servei de vigilància ni socorrisme. En cas d'algun accident, MAS ROMEU queda al marge de tota responsabilitat. Es respectarà l'horari de bany per a una correcta neteja i desinfecció. Prohibit el bany nocturn. Per evitar perills la piscina està totalment tancada i proveïda d'un cadenat de seguretat, i en tot moment un adult estar al càrrec dels menors al recinte de la piscina. Al final del dia s'han de recollir tots els articles de bany i gandules per poder realitzar una bona neteja dels patis.

7.13. Els desperfectes en les instal·lacions, mobiliari o objectes de la casa, així com els furts seran descomptats de la fiança o es cobraran a part, en el seu valor estimatiu de peces + mà d'obra.

7.14. No es permet fumar a les habitacions per evitar riscos innecessaris. Està totalment prohibit llençar petards tant a l'interior com exterior dels allotjaments.

7.15. S'hauran d'utilitzar les papereres que hi ha a cada bany. Està prohibit llençar al WC: tampons, compreses, tovalloletes i qualsevol cosa que pugui embussar les canonades i fer mal a el medi ambient.

 

8. FORÇA MAJOR

Si MAS ROMEU no pogués facilitar la casa reservada per causes de força major la reserva quedarà cancel·lada sense dret a reclamació per part de CLIENT, procedint MAS ROMEU a tornar les quantitats que aquest hagi avançat, si escau, com a dipòsit de la reserva o, si el CLIENT estigués conforme, es reprogramaria l'estada per a d’altres dates disponibles.

 

9. DESISTIMENT

L'Art. 103 apartat l) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients i altres lleis complementàries, estableix com a excepció el dret de desistiment previst en l'Art. 102 de l'esmentada norma, "el subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents el de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics. "

Aquesta web ofereix serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, amb una data d'execució específica, pel que no és aplicable el dret de desistiment.

Si el CLIENT volgués anul·lar una reserva s'aplicarà el que disposa el punt 5 d'aquestes Condicions.

  

10. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

Per a qualsevol dubte, comunicació, incidència o reclamació el CLIENT pot enviar una comunicació al correu electrònic info@masromeu.net o contactar per telèfon al +34 972 162 164 o al +34 696 490 288.

 

11. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions.

 

12. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que les parts hagin de fer-se en relació amb la contractació de reserves o amb aquestes Condicions de contractació, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic indicat per cada part.

 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions de contractació es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

MAS ROMEU es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions.